Gwint nacina się w kilku, a gwinty głębokie w kilkunastu przejściach noża

Gwint nacina się w kilku, a gwinty głębokie w kilkunastu przejściach noża. Skrawanda może odbywać się trzema sposobami: 1. Nóż przesuwany poprzecznie zagłębia się w materiał w czasie kolejnych przejść. Jednocześnie pracują dwie krawędzie tnące, a więc opór skrawania jest znaczny i znaczna jest też chropowatość powierzchni obrabianej. 2. Nóż skrawa głównie tylko jedną krawędzią … [Read more...]

Aby zapewnić prawidłowy ruch suportu poprzecznego w stosunku do prowadnic liniału

Aby zapewnić prawidłowy ruch suportu poprzecznego w stosunku do prowadnic liniału, należy (w niektórych tokarkach) wykręcić z niego śrubę pociągową lub nakrętkę. Wówczas gdy suport będzie wykonywał posuw mechaniczny wzdłuż łoża tokarki, sanie poprzeczne wraz z imakiem nożowym 3 będą przesuwać się w kierunku równoległym, do prowadnic liniału. Zaletami tej metody są: niezmienne położenie obrotnicy … [Read more...]

Posuw noża odbywa się ręcznie przez pokręcanie kółka K i za pośrednictwem śruby pociągowej

Posuw noża odbywa się ręcznie przez pokręcanie kółka K i za pośrednictwem śruby pociągowej S. Długość śruby S ogranicza stosowanie tej metody do toczenia stożków krótkich. Kąt pochylenia powierzchni stożkowej odpowiada wartości kąta, o który musimy skręcić sanie narzędziowe i jest podawany zwykle na rysunku warsztatowym stożka. Do zalet tej metody zaliczamy: możliwość wykonywania stożków … [Read more...]

Szybkość slorawanią przy wytaczaniu rowków przyjmuje się o 10+20% mniejszą niż przy toczeniu zewnętrznych powierzchni walcowych

Szybkość slorawanią przy wytaczaniu rowków przyjmuje się o 10+20% mniejszą niż przy toczeniu zewnętrznych powierzchni walcowych, z uwagi na trudniejsze warunki pracy narzędzia. Rozwiercanie stosujemy w celu zwiększenia średnicy otworu obrobiomego wstępnie i uzyskania większej dokładności wymiarów. Obróbkę tę wykonuje się za pomocą rozwiertaków, które mocuje się w gnieździe tulei konika. Rozwiercanie przeprowadza się w … [Read more...]

Po zamocowaniu przedmiotu i noża należy dobrać odpowiednie warunki skrawania, tzn

Po zamocowaniu przedmiotu i noża należy dobrać odpowiednie warunki skrawania, tzn. prędkość obrotową zapewniającą odpowiednią szybkość skrawania, posuw i głębokość skrawania. Warunki te podawane są w instrukcjach obróbki. Oriemtacyjme posuw przy toczeniu zgrubnym przyjmuje się 0,35-1,6 mm/obr, a przy toczeniu wykańczającym 0,1-0,35 mm/obr. Toczenie powierzchni czołowych, rowków zewnętrznych i przecinanie. Powierzchniami czołowymi nazywruny powierzchnie prostopadłe … [Read more...]

W rowek wchodzą szczęki uchwytu

W rowek wchodzą szczęki uchwytu. Obrót koła stożkowego powoduje obrót zazębionego z nim drugiego koła i przesuw promieniowy szczęk uchwytu na jednakową odległość. Typowe operacje tokarskie Toczenie zewnętrznych powierzchni walcowych. Operacją najczęściej wykonywaną na tokarkach jest obróbka powierzchni walcowych. Jeżeli przedmiot ma być obrabiany w kłach, w. pierwszej kolejności wyznaczarny oś jego obrotu. Następnie wykonujemy … [Read more...]

Niemniej wyraźny wpływ klimatu jako czynnika pierwotnego

Niemniej wyraźny wpływ klimatu jako czynnika pierwotnego, pośrednio kształtotwórczego zaznacza się w ewolucji koni, tak dobrze zbadanej na terenach zachodnich Ameryki Północnej. Na początku trzecio- rzędu, w eocenie, rejon ten ledwie co wynurzał się spod powierzchni’ pokrywającego go dotąd morza, Zja- wiły się tam wówczas urozmaicone lasy podzwrotni- kowe, przemieszane z niewielkimi równinami pokry- tymi … [Read more...]

Próby wyjścia pierwszych czworonogów (Tetrapoda)

Próby wyjścia pierwszych czworonogów (Tetrapoda) z wody na ląd były już i dawniej, w de- . wonie, ale dopiero warunki klimatyczne epoki węglo- wej, w szczególności przesycona wilgocią ciepła at- mosfera, umożliwiły tym niedostatecznie przed. paro- waniem zabezpieczonym zwierzętom opanowanie różnorodnych, nie zajętych jeszcze siedlisk. Jakże kontrastują z płazami gady. Zjawiają się licznie w permie, … [Read more...]

Daje materiał do tzw. spektru biolo- gicznego

Daje materiał do tzw. spektru biolo- gicznego, określającego ilościowe ustosunkowanie się różnorodnych typów ekologicznych w badanym zespole. Klimat a ewolucja zwierząt Zasadniczej wagi czynnik w dzisiejszym życiu lą- dowym – klimat, nie mniejszy wpływ wywierał dawniej. Cała bowiem ewolucja’ flory i fauny lądo- wej od środka ery paleozoicznej znajduje się pod jego przemożnym działaniem. Zwrócili … [Read more...]